BERGEN OP ZOOM

Zoutwater reglement clubwedstrijden

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en na te leven.
 2. De wedstrijdduur is 3 uur, strandwedstrijden 4 uur, deze kunnen echter worden ingekort als noodweer of veiligheid der deelnemers dit wenselijk maakt.
 3. Er mag gevist worden met 1 hengel, voorzien van ten hoogste 3 haken, het werpgewicht dient op de bodem te liggen – vissen met een dobber is dus niet toegestaan.  Drijvers op de zijlijnen zijn toegestaan, niet op de hoofdlijn.  Het in bezit hebben van een reserve hengel is toegestaan, mits geen onderlijn gemonteerd.  Het in bezit hebben van een beaasde onderlijn is wel toegestaan.
 4. Alle aas, door de minister bepaald, is toegestaan met uitzondering van krab soorten.Uitzondering hierop is de wedstrijd, waar voor de opa Massar en de Jan de Zwart trofee wordt gevist.Tijdens deze wedstrijd mag alleen met zeepieren, zonder geur- en smaakstoffen worden gevist.
 5. Leden, die voor een prijs in aanmerking willen komen, moeten hiervoor inschrijfgeld voor de clubwedstrijden zout betalen.De hoogte van dit inschrijfgeld wordt, indien aanpassing gewenst is, op de jaarvergadering vastgesteld.
 6. Het is niet toegestaan voor de aanvang van de wedstrijd het parcours te bevissen.
 7. Gevist wordt om het hoogste aantal centimeters. Alle vis telt mee: tot 10cm krijgt men 1 punt, >=10cm telt geheel mee, 10cm bestaat niet en wordt afgerond naar 11cm. De gevangen vis wordt tijdens de wedstrijd door de controleur of eventueel na het einde van de wedstrijd door de bestuursleden gemeten. Bij elke wedstrijd krijgt de deelnemer met het hoogst aantal centimeters 1 punt, die tweede wordt 2 punten enz. Bij niet deelnemen aan een wedstrijd krijgt men 100 punten. Heeft men geen vangstpunten in de wedstrijd, dan krijgt men de punten van het aantal deelnemers met vis plus de helft van het aantal deelnemers zonder vis: in geval van halve punten wordt dit naar boven afgerond. Bij gelijk aantal punten van de 5 beste wedstrijden, telt het hoogst aantal centimeters van deze wedstrijden, daarna het hoogste aantal vissen.
 8. De samen door de meerdere deelnemers in de bek gehaakte vis telt voor ieder der betrokkenen voor de volle lengte. Aangehaakte dode vis telt niet mee.
 9. Bij het eindsignaal haalt of draait men zijn lijn direct uit het water (Niet slepend).De dan nog aangehaakte vis telt nog mee.Ondermaatse vis moet bewaard worden in ruim water.Verminkte ondermaatse vis wordt niet gemeten.De deelnemer wordt verzocht geen vuil, aas of voedselresten op het parcours achter te laten.Men wordt verzocht geen schade toe te brengen aan dijk, grasmat, bermen, afrastering, enz.Bij nalatigheid kan de vereniging bestraft worden door weigering op terrein of dijkvak.
 10. Het inwerpen geschied vanaf de waterlijn.Tevens is het verboden te vissen vanaf pieren en brekers.Het inwerpen moet op dusdanige wijze geschieden dat andere deelnemers niet worden gehinderd.De pendulum worp is ten strengste verboden.
 11. Het parcours kan door omstandigheden worden verlegd naar een andere plaats.De nummering van het parcours is altijd van links naar rechts.
 12. Iedereen vist vanaf de plaats der loting.Bis nummers worden alleen toegekend aan hen, die voor woensdagavond voor de geplande wedstrijd dit hebben bekend gemaakt aan de wedstrijdcommissaris.De afstand tussen twee deelnemers bedraagt minimaal 5 meter.
 13. Hulp van derden is niet toegestaan tijdens het vissen van de clubwedstrijd met de visserij zelf. Uitzondering hierop is hulp aan mensen met een handicap, waardoor het voor hen wel mogelijk is om deel te nemen.
 14. Tot de jeugd behoort hij/zij, die in het lopende kalenderjaar 17 jaar of jonger zijn.
 15. Het begin- en eindsignaal wordt met een doelmatig middel aangegeven.
 16. Bij het vissen om de Jan de Zwart en opa Massar trofee is de algemeen winnaar (meeste cm) de winnaar van de Opa Massar trofee.De eerste dame wint dan de Jan de zwart trofee.
 17. De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan materiaal, diefstal enzovoorts.In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd commissie met het bestuur.